C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

РЪКОВОДСТВО

Мариана Маркова

Председател

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

+359 (727) 422 47

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

МАГИСТРАТИ

Ангелина Гергинска

Районен съдия

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

+359 (727) 422 47

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

Георги Николов

Районен съдия

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

+359 (727) 422 47

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

Кристина Тодорова

Районен съдия

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

+359 (727) 422 47

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

Мариана Маркова

Районен съдия

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

+359 (727) 422 47

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

Невена Великова

Районен съдия

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

+359 (727) 422 47

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА

Сузанка Борисова

Съдия по вписванията

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

0727/42483

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Биляна Любенова

Секретар СИС

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

0727/42526

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

Весела Христова

Държавен съдебен изпълнител

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

0727/42526

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР

Организира, ръководи и контролира работата на помощните звена на съда. Води списък на личния състав на съда, създава и съхранява служебните досиета на работещите там. Води книга за съдебните заседатели и по нареждане на председателя на съда ги свиква на сесия. Контролира изработката и ползването на печатите, които се ползват в съда. Съхранява касата и извършва плащанията на клиенти на съда – хонорари, командировки и др. Упражнява контрол върху веществените доказателства. Раздава и контролира материалите, които се ползват от работещите в съда. Приема и съхранява жалби на граждани, свързани с дейността на съда. Административния секретар води и регистратурата при РАЙОНЕН СЪД СЛИВНИЦА

Емилия Кузева-Петрова

Административен секретар

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

0727/42498 0877892332

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ

Образува и съхранява изпълнителните дела. Прави справки по всяко дело за: страни, насрочване, приключване, предмет и съдържание на съдебните книжа и актове. Това може да стане срещу представяне на адвокатска карта, документ за самоличност, който да удостовери, че сте страна по делото или пълномощно от страна по делото. Тук се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се в канцеларията дела - молби за отлагане и пренасочване, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключения на вещи лица и други документи свързани с образуването на изпълнителните дела. Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън съдебно-изпълнителното деловодство.

Галина Владимирова

Съдебен секретар

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

(0727) 422 58 0879911583

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

Жанета Божилова

Съдебен секретар

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

(0727) 422 58 0879911583

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

Мария Иванова

Съдебен секретар

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

(0727) 422 58 0879911583

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

Паулина Велкова

Съдебен секретар

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

(0727) 422 58 0879911583

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

ДЕЛОВОДСТВО

Работно време

  • от 8.30 ч. до 17.00 часа без прекъсване
Гражданското деловодство обработва граждански, частни граждански и административни граждански дела. При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, обявено ли е решението, подадени жалби, влязло ли е в сила решението. На страните по делата и техните защитници се предоставят делата и материалите по тях за запознаване. Гражданското деловодство издава съдебни удостоверения, изпълнителни листи в полза на страните, заверени и незаверени ксерокопия от документи, преписи от влезли в сила съдебни актове, след подаване на писмена молба. Наказателното деловодство обработва наказателни дела, които според характера си биват общ характер, частен характер, административни и частни наказателни дела. При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, дали е обявено решение, подадени жалби или влязъл ли е в сила съдебния акт. На страните по делата и техните защитници се предоставят делата за запознаване и материалите по тях. Издават се съдебни удостоверения, изпълнителни листи, преписи от влезли в сила съдебни актове и незаверени и заверени ксерокопия от документи, след подаване на писмена молба. В деловодството се съхраняват всички новообразувани дела, които на са приключили, както и приключилите дела, по които решенията не са влезли в сила и подлежат на обжалване, а също и делата с влезли в сила крайни съдебна актове, които са подготвени за архивиране. В деловодството се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се там дела - молби за отлагане пренасочване, молби за изпълнение на указания, дадени от съда, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключения на вещи лица, молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листове и др. Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството. Редът за копиране на документи от делата става със заявка в деловодството по номер и година на делото.

Димка Митева

Съдебен деловодител

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

+359 (727) 422 47 0879/401185

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

Евдокия Вецкова

Съдебен деловодител

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

+359 (727) 422 47 0879/401185

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

Мария Петрова

Съдебен деловодител

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

+359 (727) 422 47 0879 401185

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

Марияна Димитрова

Съдебен деловодител

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

+359 (727) 422 47 0879/401185

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

РЕГИСТРАТУРА

В регистратурата се внасят всички обвинителни актове, подават всички искови молби и молби отнасящи се за отлагане, пренасрочване, молби за изпълнение на указания, дадени от съда, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне наквитанции за внесени държавни такси, становища, заключения на експерти и вещи лица, молби за издаване на преписи и изпълнителни листове, както и всички молби до съдебно изпълнителни дела и др.

Лунка Пелова

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

(0727) 422 47

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

БЮРО СЪДИМОСТ

Работно време

  • от 8.30 ч. до 17.00 часа без прекъсване
Бюрото за съдимост при РАЙОНЕН СЪД СЛИВНИЦА събира и съхранява данни за съдимост на лицата, родени в района на съда /Община СЛИВНИЦА/, които са: Осъдени от български съдилища; Освободени от наказателна отговорност от български съдилища и са им наложени административни наказания по чл. 78а от Наказателния кодекс (НК); Български граждани, осъдени от чуждестранни съдилища с влязъл в сила съдебен акт по наказателни дела, приет за изпълнение по реда на чл. 453 — 470 от Наказателнопроце ­ суалния кодекс (НПК). Бюрото за съдимост в РАЙОНЕН СЪД СЛИВНИЦА поддържа и съхранява картотека на бюлетините за съдимост и на бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а НК, азбучни указатели и входящ регистър на хартиен носител и в електронен архив; Бюро съдимост при РАЙОНЕН СЪД СЛИВНИЦА издава свидетелства за съдимост и справки за съдимост; Свидетелство за съдимост се издава на лице по негово заявление, подадено в бюрото за съдимост; Когато свидетелството за съдимост се иска за починал възходящ/низходящ съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага удостоверение за наследници; Когато свидетелството за съдимост се иска за жив възходящ/ низходящ, съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага изрично писмено пълномощно, а когато е за други лица - изрично нотариално заверено пълномощно; Когато собственото, бащиното и фамилното име на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост, са променени след навършване на 14-годишна възраст поради встъпване в брак, осиновяване или на други основания, в заявлението се посочват и имената по рождение; При подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост се представят лична карта, препис от акта за раждане или удостоверение за раждане или друг документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ данни за родителите на лицето, което иска свидетелството за съдимост.

Лунка Пелова

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

(0727) 422 47

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

АРХИВ

Работно време

  • от 8.30 ч. до 17.00 ч. без прекъсване
В архива са съхраняват граждански и наказателни дела след влизане на решенията и присъдите в сила; описните книги на делата; нотариално заверени молби за отказ от наследство и книгите за вписване на същите. Срокът на съхранение на делата е регламентиран в Номенклатурата на делата на Районния съд. Според вида на делото, то се пази в архива, както следва: - 5 години за ГД с иск; ЧГД; НОХД; НЧХД ;НАХД и НЧпрД; - 10 години за ГД за делби; ГД бракоразводни; - 25 години за ГД за издръжки и промяна на родителски права; - с постоянен срок ГД за осиновяване и Откази от наследство; - 100 години за всички азбучни указатели и описни книги на образуваните дела в съда. В архива се подават молби, отнасящи се до намиращите се там дела - молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листи, както и за издаване на съдебни удостоверения за унищожаване на делата, молби за отказ от наследство и за преписи от тях, молби за теглене на детски влог. Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация